ພິທີລົງນາມໃນບໍລິສັດກ່ຽວກັບທຸລະກິດໂທລະຄົມແລະການຈັດຊື້ເພື່ອທົດແທນເຄື່ອງວັດໄຟຟ້າດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອປັບປຸງ.