ໄດ້ຮັບໂດຍ MR. Axang LaoLee (ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບ