icb group of banking

ພິທີລົງນາມໃນການດໍາລົງຕໍາແຫນ່ງຂອງ ICB Group of Banking, ໂດຍຮ່ວມທຶນກັບ EDL ແລະ AIF, AIF ຖືຫຸ້ນປະມານ 60%.