golf             he

ວັນ ທີ 9 ກໍລະກົດ 2016 - Golf ຮ່ວມກັນກັບ HE Thongloun Sisoulit ລັດຖະມົນຕີລາວ; ລັດຖະມົນຕີຂອງຫ້ອງການ Priminister ແລະຜູ້ບັນຊາການທົ່ວໄປຈາກກະຊວງຄວາມປອດໄພຕໍາຫຼວດ