dr khampheng xaisompheng

 

ໄດ້ຮັບໂດຍທ່ານດຣ. ຄໍາພົງໄຊໄຊແສງ (ລັດຖະມົນຕີແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ຫນຶ່ງລ້ານລ້ານກີບ