ການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງກະຊວງ.