GreenResidence Lao

ຄວາມສຸກດີີໆ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ Green Residence ໂຄງການ ບ້ານຈັດສັນທົ່ງປົ່ງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທືນ ແລະ ບໍລິການຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງ […]

Green Residence Is Now Available

26th july 2018, AIF Group and Asia investment, Development and Construction Sole Co.,Ltd (AIDC) have contributed the donation […]

On July 26, 2018, AIF ...