GreenResidence Lao

ຄວາມສຸກດີີໆ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ Green Residence ໂຄງການ ບ້ານຈັດສັນທົ່ງປົ່ງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທືນ ແລະ ບໍລິການຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງ […]

Green Residence Is Now Available
Savannakhet

1st March 2017 – Contract Signing Ceremony of Road 2.6313 Construction from Junction Road No.13 South, Ban Xebangnuan, […]

1st March 2017 – Contract ...